RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Sastavljanje i vođenje poslovnih knjiga, obaveznih evidencija, obračuna i izvještaja.


Tvrtke - d.o.o. ili j.d.o.o.

-sastavljanje i vođenje poslovnih knjiga - dnevnika, glavne knjige, knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa...
-sastavljanje i vođenje obaveznih evidencija - salda konti dobavljača, salda konti kupaca, zaliha u maloprodaji i veleprodaji, propisane porezne evidencije
-kontiranje i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata, knjiženje temeljnica
-sastavljanje propisanih financijskih izvještaja - bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje
-obračun propisanih akontacija i sastavljanje potrebnih izvještaja
-obračun amortizacije
-obračun plaća uz sastavljanje propisanih izvještaja - isplatne liste radnika, JOPPD, rekapitulacija plaće, RS-m, ID
-obračun troškova prijevoza, naknada za godišnji odmor, obustava na plaći, bolovanja i drugih primanja radnika, JOPPD
-obračun drugog dohotka - ugovor o djelu, autorski honorari, naknada članovima odbora, naknada umirovljenicima, te izrada potrebnih izvještaja - JOPPD, RS-m, IDD
-izrada virmana za plaćanje preko FINE i plaćanje putem online bankarstva (PBZ, ZABA, HYPONET, Reiffeisen iDirekt, Erste Netbanking...)
-izrada izvještaja za poslovne banke i FINU - na zahtjev poduzetnika i prema zakonskim obavezama
-izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu - PDV , ID, IDD, IP, ID-1...
-izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava - porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, porez na dobit, posebni porez
- ...

Obrtnici i samostalna zanimanja


-vođenje poslovnih knjiga po Zakonu o obrtu i slobodnim zanimanjima, te ostaloj zakonskoj regulativi RH - knjiga primitaka i izdataka
-vođenje pomoćnih poslovnih knjiga - blagajna, knjiga ulaznih i izlaznih računa, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, robno knjigovodstvo
-obračun amortizacije i ostalih obračuna za izradu financijskih i poreznih izvještaja
-obračun i izrada izvještaja propisanih akontacija doprinosa, članarina i sl.
-obračun plaća i izrada propisanih izvještaja - JOPPD, RS-m, ID...
-obračun troškova prijevoza, dnevnica, terenskih dodataka...
-obračun ugovora o djelu, autorskih naknada, obračun ostalih vrsta drugog dohotka, te izrada potrebnih izvješća - RS-m, IDD
-priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
- ...

Neprofitne organizacije


-vođenje poslovnih knjiga
-vođenje pomoćnih poslovnih knjiga - blagajna, knjiga ulaznih i izlaznih računa
-obračun plaća i izrada propisanih izvještaja - RS-m, ID...
-obračun troškova prijevoza, dnevnica, terenskih dodataka...
-obračun ugovora o djelu, autorskih naknada, obračun ostalih vrsta drugog dohotka, te izrada potrebnih izvješća - RS-m, IDD
- ...

Građani


-usluga izrade godišnje porezne prijave na dohodak
- ...